villaroca.eu

GDPR

EN

In accordance with the provisions of Section 89, Paragraph 3 of Act No. 127/2005 Coll., On Electronic Communications, as amended, we hereby inform you that these websites use cookies to provide services and analyze traffic. By using this website, you agree to the use of cookies.

Policies on the use of cookies

Relational cookies are temporary cookies stored on your device (e.g. computer, phone, etc.) until you leave the Webpage and / or the Webpages, when they are deleted. Such cookies are used by the Webpage and / or the Webpages to remember information when switching between pages, so that there is no need to repeatedly enter or fill in information.

Persistent cookies remain stored on the device even after you leave the Webpage and / or the Webpages to remember you as a returning visitor – without identifying a specific person.

For analytical purposes, we use cookies from the services of providers:

Google LLC, located at 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, where processing conditions are set out here https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Contact form

The operator of the website www.villaroca.eu ICO / OIB villa roca 33124506275 uses a booking and / or contact form within this website. This form is used to request availability of accommodation or to ask a question. Within the form, we process your Name and Surname, E-mail address and telephone number. We process this personal data within the email service provider for our contact e-mail villaroca@villaroca.eu. We pass this personal data only on to our colleagues, who are responsible for resolving questions and for the purpose of contacting you back. We treat all data very carefully and never provide it to third parties, other than for the purpose of analyzing our services and for traffic statistics of our site using Google Analytics from Google LLC.

You have the right to ask us for access to your personal data, including a copy of all your personal data.

Your other rights include

  1. asking us for an explanation
  2. demanding that we eliminate the situation that has arisen, in particular, it may involve blocking, correcting, supplementing, restricting the processing or liquidation of personal data (right to be forgotten),
  3. requesting personal data that concerns you in a structured, commonly used and machine-readable format, and pass this data on to another administrator without preventing it in any way,
  4. submitting a question, a complaint to the Office for Personal Data Protection,
  5. raising an objection to the processing of personal data concerning you.

CZ

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.

Zásady používání cookies souborů

Relační cookies jsou dočasnými cookies, uloženými ve vašem zařízení (např. počítač, telefon apod.) do doby, než opustíte Webovou stránku a/nebo Webové stránky, kdy dochází k jejich odstranění. Takové cookies používá Webová stránka a/nebo Webové stránky pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace.

Trvalé cookies zůstávají uloženy ve v zařízení i poté, co Webovou stránku a/nebo Webové stránky opustíte, aby si vás pamatovaly jako vracejícího se návštěvníka – bez identifikace konkrétní osoby.

Pro analytické účely využíváme cookies služby poskytovatelů:

Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, kdy podmínky zpracování jsou upraveny zde https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Kontaktní formulář

Provozovatel webu www.villaroca.eu ICO/OIB villa roca 33124506275 v rámci těchto webových stránek užívá rezervační a/nebo kontaktní formulář. Tento formulář slouží k poptání kapacity pro ubytování či k položení dotazu. V rámci formuláře zpracováváme vaše Jméno a Příjmení, E-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme v rámci poskytovatele emailových služeb pro náš kontaktní e-mail villaroca@villaroca.eu. Tyto osobní údaje předáváme pouze našim kolegům, zodpovědným za řešení dotazů a za účelem zpětného kontaktování. Ke všem údajům přistupujeme velice obezřetně a nikdy je neposkytujeme třetím stranám jinak, než pro potřeby analýzy našich služeb a pro statistiky návštěvnosti našich stránek pomocí aplikace Google Analytics od společnosti Google LLC.

Máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Mezi Vaše další práva patří

  1. požádat nás o vysvětlení,
  2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
  3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
  4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.