villaroca.eu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Villa Roca, Chorvatsko, Vis, Ženka 124

I.Ubytování

Ubytovatel prohlašuje, že poskytne objednateli ubytování ve svém objektu – Villa Roca (dále jen Villa Roca), a to formou poskytnutí celého objektu včetně příslušenství (5 ložnic, 4 koupelny, obyvák, kuchyně, terasy, přístup k moři, bazén). Objednatel na základě svého zájmu toto ubytování objednává a zavazuje se zaplatit dále sjednanou cenu. Číslo účtu: 303330330/2700, variabilní symbol termín pobytu např.: 12.6-18.6.2023= 1261862023. Maximální kapacita objektu: 10+2 osob. V případě překročení maximální kapacity během pobytu je poskytovatel ubytování oprávněn jednostranně ukončit tuto dohodu bez jakékoli finanční náhrady. Další služby zahrnuté v ceně: ložní prádlo a ručníky, káva a čaj, wifi, parkování. Další dle www.villaroca.eu.

II.Cena ubytování

Ubytovatel a objednatel se dohodli na ceně za ubytování za poskytnutí celého objektu Villa Roca k ubytování a dobu sjednanou včetně DPH. Cena a termín uvedeny v nabídce. Splatnost ceny: záloha ve výši 30% ceny, v termínu do 5 dnů od uzavření této smlouvy, doplatek ve výši 70% ceny, v termínu 60 dnů před termínem ubytování. V případě prodlení s úhradou kterékoliv části ceny je ubytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že nebude záloha uhrazena ani do 5 dnů od výše sjednaného termínu, pak tato smlouva zaniká. V případě prodlení s doplatkem ceny delším jak 5 dnů je ubytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.Storno poplatky

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze za předpokladu, že uhradí ubytovateli odstupné (storno poplatek) v této sjednané výši: -v případě odstoupení v době více jak 60 dnů před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 30% sjednané ceny ubytování -v případě odstoupení v době 60 dnů a méně před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 100% sjednané ceny ubytování Na odstupné je ubytovatel oprávněn započíst uhrazenou zálohu či doplatek ceny.

IV.Ostatní ujednání

Objednatel je povinen uhradit ubytovateli předem na účet kauci ve výši 15.000 Kč na krytí škod způsobených na majetku ubytovatele, která bude vrácena objednateli převodem na účet. Ubytovatel je oprávněn z této kauce uspokojit své nároky na náhrady škod způsobených ubytovateli za dobu ubytování a o tuto částku vrátit objednateli méně. Objednatel je povinen dbát na to, aby nedocházelo ke škodám na majetku ubytovatele a nebyl narušován veřejný pořádek. Objednatel je povinen v den skončení ubytování Villu Roca vyklidit a vyklizenou předat ubytovateli. Villa Roca slouží výhradně k rekreačním účelům. Jakékoliv jiné aktivity (například podnikatelská činnost) jsou přísně zakázány. V případě porušení tohoto zákazu je objednatel povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč a ubytovatel je oprávněn okamžitě vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby a ukončit tak pobyt objednatele bez jakékoliv finanční náhrady. Ubytovatel je oprávněn uspokojit nárok na smluvní pokutu z uhrazené kauce. V případě překročení maximální kapacity objektu v průběhu pobytu je ubytovatel oprávněn okamžitě vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby a ukončit tak pobyt objednatele bez jakékoliv finanční náhrady.
Bližší informace a podmínky jsou zveřejněny na www.villaroca.eu.