villaroca.eu

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky Villa Roca, Chorvatsko, Vis, Ženka 124 I.Ubytování 

Ubytovatel prohlašuje, že poskytne objednateli ubytování ve svém objektu – Villa Roca (dále jen Villa Roca), a to formou poskytnutí celého objektu včetně příslušenství (5 ložnic, 4 koupelny, obyvák, kuchyně, terasy, přístup k moři, bazén). Objednatel na základě svého zájmu toto ubytování objednávkou objednává a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu. 

Smlouva o ubytování je uzavřena potvrzením objednávky objednatele. 

Banka: UniCredit Bank. 

Číslo účtu pro platby v EUR: CZ04 2700 0000 0021 0869 8243, SWIFT BACXCZPP. 

Variabilní symbol: termín pobytu například 12.6-18.6.2023= 1261862023 

Maximální kapacita objektu: 10+2 osob. V případě překročení maximální kapacity během pobytu je poskytovatel ubytování oprávněn jednostranně ukončit smlouvu o ubytování bez jakékoli finanční náhrady. Další služby zahrnuté v ceně: ložní prádlo a ručníky, káva a čaj, wifi, parkování. Další dle www.villaroca.eu. 

II. Cena ubytování 

Ubytovatel a objednatel se dohodli na ceně za ubytování za poskytnutí celého objektu Villa Roca k ubytování a dobu sjednanou dle objednávky včetně DPH. Cena a termín uvedeny v nabídce. 

Splatnost ceny: záloha ve výši 30% ceny, v termínu do 3 dnů od uzavření smlouvy o ubytování, doplatek ve výši 70% ceny, v termínu 60 dnů před termínem ubytování. 

V případě prodlení s úhradou kterékoliv části ceny je ubytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V případě, že nebude záloha uhrazena ani do 3 dnů od výše sjednaného termínu, pak tato smlouva zaniká. V případě prodlení s doplatkem ceny delším jak 3 dnů je ubytovatel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit. 

III. Storno poplatky 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování pouze za předpokladu, že uhradí ubytovateli odstupné (storno poplatek) v této sjednané výši: 

-v případě odstoupení v době více jak 60 dnů před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 30% sjednané ceny ubytování 

-v případě odstoupení v době 60 dnů a méně před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 100% sjednané ceny ubytování 

Na odstupné je ubytovatel oprávněn započíst uhrazenou zálohu či doplatek ceny. 

IV. Ostatní ujednání 

Objednatel je povinen uhradit ubytovateli předem, nejpozději 6 dnů před termínem ubytování, na účet kauci ve výši 15.000 Kč / 500 EUR na krytí škod způsobených na majetku ubytovatele, která bude vrácena objednateli převodem na účet. Ubytovatel je oprávněn z této kauce uspokojit své nároky na náhrady škod způsobených ubytovateli za dobu ubytování a o tuto částku vrátit objednateli méně. 

Objednatel je povinen dbát na to, aby nedocházelo ke škodám na majetku ubytovatele a nebyl narušován veřejný pořádek. Objednatel je povinen v den skončení ubytování Villu Roca vyklidit a vyklizenou předat ubytovateli. 

Villa Roca slouží výhradně k rekreačním účelům. Jakékoliv jiné aktivity (například podnikatelská činnost) jsou přísně zakázány. V případě porušení tohoto zákazu je objednatel povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 125.000 Kč / 5 000 EUR a ubytovatel je oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby a ukončit tak pobyt objednatele bez jakékoliv finanční náhrady. Ubytovatel je oprávněn uspokojit nárok na smluvní pokutu z uhrazené kauce. 

V případě překročení maximální kapacity objektu v průběhu pobytu je ubytovatel oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby a ukončit tak pobyt objednatele bez jakékoliv finanční náhrady. 

Bližší informace a podmínky jsou zveřejněny na www.villaroca.eu.